|
ចេញរហ័ស

ត្រូវការ​ជំនួយ?

ខ្ញុំត្រូវរកកន្លែងរស់នៅ

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយក្នុងការស្វែងរកកន្លែងរស់នៅ យើងអាចជួយអ្នកឱ្យចូលប្រើការជួលឯកជន ឬលំនៅដ្ឋានសហគមន៍ដែលយើងគ្រប់គ្រង ឬគ្រប់គ្រង។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការកន្លែងស្នាក់នៅយប់នេះ យើងអាចជួយក្នុងការស្នាក់នៅពេលមានវិបត្តិ។ ទាក់ទងការិយាល័យរបស់យើង។ ដូច្នេះយើងអាចពិភាក្សាអំពីកាលៈទេសៈរបស់អ្នក និងកំណត់ពីរបៀបដែលយើងអាចជួយអ្នកបាន។

ទទួល​ជំនួយ

ទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម ឬសួរសំណួរណាមួយដោយទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។